Wanneer ouders belangstelling hebben voor onze opvang worden ze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding. Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld bij onze opvang houden we een paar weken voordat de opvang van start gaat een intake gesprek. In dit gesprek vindt uitwisseling van informatie plaats die voor de opvang van het kind op de groep van belang is. Ouders maken kennis met de vaste aanspreekpersoon van hun kind binnen onze opvang en de pedagogisch medewerkers van de groep. Tevens wordt er voor het kind een wenmoment afgesproken voordat de opvang van start gaat.

Vanzelfsprekend is er tijdens de opvang zeer regelmatig contact tussen ouders en groepsleiding o.a. het dagelijkse praatje bij het brengen en halen van het kind en via een mapje met dagverslagen, binnen de peuteropvang in 10-minutengesprekken. Wanneer een kind naar een andere groep gaat met oudere kinderen vindt er een overgangsgesprek plaats met de ouder(s).
Eens per maand ontvangen alle ouders onze nieuwsbrief per e-mail.
Ook op onze website kunnen ouders het laatste nieuws en de nieuwsbrief vinden.

Voor de overgang van de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt door de vaste pedagogisch medewerker van het kind samen met ouders een overdrachtsformulier ingevuld en met de ouders besproken. In overleg met ouders wordt dit formulier overhandigd aan de leerkracht van het kind in het basisonderwijs. Indien gewenst wordt er persoonlijk een overdrachtsgesprek gehouden met de pedagogisch medewerker, ouders en de leerkracht.

Wanneer ouders of de leiding van het kind het wenselijk vinden kan er een individueel gesprek tussendoor plaatsvinden.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen