Controle veiligheid

  • De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente. Dit toezicht wordt op het gebied van pedagogisch beleid, veiligheid en hygiëne uitgevoerd door de GGD. Jaarlijks komt er op elke locatie een inspecteur controleren op bovenstaande gebieden. De GGD maakt van elke inspectie een rapport. Deze rapporten kunnen ingezien worden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Om kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke speel-, leef- en werkomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en om kinderen te leren omgaan met kleine risico’s hebben we een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Binnen dit beleid is ook het vierogenprincipe opgenomen, om de veiligheid van de kinderen optimaal te waarborgen. Er zijn bijv. twee of meer pedagogisch medewerkers op een groep aanwezig. Ook de inzet van stagiaires of groepshulpen op een groep kan helpen aan het vierogenprincipe te voldoen.
    Wanneer er één pedagogisch medewerker op de groep is, bijv. in pauzetijden, dan wordt de babyfoon op deze groep aangezet. Binnen Bambino hebben we een open aanspreekcultuur; pedagogisch medewerkers vragen verantwoording bij elkaar over elkaars werkwijze. Onze opvang is georganiseerd in open ruimtes met veel glas en doorkijken van de ene naar de andere groep. We bespreken het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid regelmatig in het werk/teamoverleg met alle medewerkers.
  • Op het gebied van de brandveiligheid worden we geadviseerd en gecontroleerd door de brandweer. Onze locaties voldoen aan alle eisen die de brandweer stelt aan de ruimtes voor kinderopvang.
  • Daarnaast dienen we erop toe te zien dat onze medewerkers kunnen werken in een gezonde omgeving (Arbowet).
  • Binnen de kinderopvang hebben te maken met levensmiddelen en de bereiding hiervan en we leven hiervoor de regels van de Warenwet na.