Binnen onze kinderopvang wordt op verschillende manieren de kwaliteit van de opvang gewaarborgd en bewaakt.

  • De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en regelt wie welke kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt.
  • In ons pedagogisch beleidsplan wordt concreet beschreven hoe we verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele  veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarden normen en waarden.
  • Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Met ingang van 2018 worden er nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang gesteld.
  • Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Deze beleidsregels zijn geschreven voor houders van kindercentra om hen duidelijkheid te bieden op welke wijze in de praktijk aan een aantal kwaliteitsnormen van de wet dient te worden voldaan. Deze beleidsregels zijn tevens bedoeld als houvast voor het (eerstelijns) toezicht door het college van B en W, uitgevoerd door de GGD. Ten slotte bieden deze beleidsregels ook ouders duidelijkheid over wat zij ten minste mogen verwachten aan basiskwaliteit bij een kindercentrum.
  • In het Convenant kwaliteit kinderopvang staan basiseisen voor kwaliteit die aanbieders van kinderopvang en ouders/verzorgers samen hebben gemaakt bijv. over pedagogisch beleid, aantal kinderen per pedagogisch medewerker, omvang groep, medezeggenschap en huisvesting.
  • We hebben diverse protocollen en beleid opgesteld.
  • Contact met ondersteunende/adviserende organisaties en instellingen bijv. de Jeugdgezondheidszorg /GGD.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen