Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid en geborgenheid is een belangrijke basis voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat elk kind zich gezien weet. Dat elk kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Pedagogisch medewerkers moeten goed kunnen luisteren en kijken naar kinderen. We vinden het belangrijk dat er vaste medewerkers op onze groepen werkzaam zijn zodat kinderen de medewerkers kennen. En daarnaast dat er vaste stamgroepen zijn zodat kinderen ook de eigen kinderen uit de groep kennen. Het aanbieden van regelmaat en structuur in het dagritme zijn belangrijke voorwaarden voor de veiligheid van kinderen. Een dag bij Bambino zal hierdoor over het algemeen volgens een vast schema verlopen.

Onze opvang draagt er zorg voor dat de binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn, dat er gezonde voeding en voldoende beweging wordt geboden voor alle kinderen. Er zijn regels en afspraken betreffende hygiëne en op het voorkomen van onverantwoorde risico’s. Binnen onze opvang hebben we een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Pedagogisch medewerkers zien toe op de veiligheid van kinderen binnen en buiten tijdens het spelen met materialen en met elkaar. Medewerkers weten wat zij moeten doen wanneer een kind zich ziek voelt of als het een ongelukje heeft gehad. Jaarlijks wordt er een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd op elke groep. Naar aanleiding hiervan worden er werkafspraken gemaakt. In elk werk/teamoverleg staat veiligheid en gezondheidsmanagement op de agenda en wordt met onze medewerkers besproken.

Daarnaast vinden we een goede samenwerking met de omgeving; ouders, basisscholen en andere instanties heel belangrijk. Een goede doorlopende (ontwikkelings)lijn en afstemming tussen de pedagogische aanpak thuis, op de basisschool en de opvang bevorderen de duidelijkheid voor het kind. Door een goede overdracht dagelijks bij het halen en brengen of indien gewenst in een apart gesprek met ouders en instanties proberen we dit te bereiken.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen