We maken hier onderscheid in zeven competentiegebieden:

  • emotionele competentie: het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen vertrouwen
  • cognitieve competentie: de behoefte de wereld om je heen te begrijpen
  • communicatieve competentie: jezelf kenbaar willen maken in taal
  • motorisch-zintuigelijke competentie: streven naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • creatief beeldende competentie: jezelf uiten in beweging, geluid en materiaal
  • sociale competentie: inzicht in het ‘eigen ik’ in relatie tot anderen
  • morele competentie: erbij willen horen en streven naar waardering en goedkeuring

Kinderen worden door de omgeving, door het programma en door onze medewerkers uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden,taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderde omgeving.

Om persoonlijke competenties van kinderen te kunnen bevorderen beschikt onze opvang over goed ingerichte binnen- en buitenruimtes en een diversiteit aan speelmaterialen. Kinderen kunnen en mogen allerlei activiteiten ondernemen, op eigen initiatief of via een programma. Pedagogisch medewerkers hebben oog voor de interesses en behoeften van elk individueel kind en weten tegelijk het groepsproces en de activiteiten zo te organiseren dat iedereen aan bod komt.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen