Binnen onze opvang worden kinderen gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaardbare waarden en normen in onze samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevoed tot zelfstandig en democratisch denkende burgers. De basisvoorwaarde is respect voor elkaar. Zo worden openheid, vertrouwen, begrip, solidariteit en fatsoen bevorderd. Pedagogisch medewerkers maken afspraken met kinderen (naarmate kinderen ouder worden krijgen ze hierin steeds meer inspraak) Pedagogisch medewerkers leggen de afspraken aan kinderen uit en leggen ook het belang van de afspraak uit.

Voorbeelden: zuinig en netjes omgaan met andermans spullen, een groot kind dat een kleiner kind helpt of troost, op je beurt wachten, samen spelen met het speelgoed, niet schreeuwen of schelden, op je stoeltje blijven zitten in de kring enz.

De Pedagogisch medewerkers kennen de regels en bewaken deze. En ze geven zelf natuurlijk het goede voorbeeld. Regels en afspraken vergroten bij kinderen het gevoel van emotionele veiligheid. Een kind herkent de afspraken en weet wat er van hem wordt verwacht.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen